Katalog knjiga

Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
Šta priča planina
E. Rekli
Izdavač: Srpska književna zadruga, Beograd 1900; Kolo: knj. 64
8.41 €
950.00 din.

Kratak kurs istoriske geologije
Kosta V. Petković
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1949;
6.64 €
750.00 din.

Hidrogeološka istraživanja 1-3
Miomir M. Komatina
Sa posvetom autora
Izdavač: Geozavod, Beograd 1984; tiraž: 1000 primeraka;
21.68 €
2450.00 din.

Principi opšte hidrogeologije
Branko Stepanović
Izdavač: Rad, Beograd 1962;
10.62 €
1200.00 din.

Inženjerska geofizika
Šandor Slimak
Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1996; tiraž: 5;
11.06 €
1250.00 din.

Geology of the Nonmetallics
Peter W. Harben, Robert L. Bates
Izdavač: Metal Bulletin Inc., New York 1984;
17.26 €
1950.00 din.

Natural Zeolites
L.B. Sand, F.A. Mumpton
Izdavač: Pergamon Press 1976;
26.11 €
2950.00 din.

Depozicioni sistemi klastita
Mara Dimitrijević, Milorad Dimitrijević
Izdavač: Jugoslavenski komitet svjetskih kongresa za naftu, časopis Nafta, Zagreb 1989; tiraž: 1500 primeraka;
10.62 €
1200.00 din.

Hidrogeologija Šumadije
Miomir M. Komatina
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1976; Rasprave Zavoda za geološka i geofizička istraživanja: knj. 17
11.95 €
1350.00 din.

Stratigrafski sastav i tektonski sklop Dalmacije
Miomir M. Komatina
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1967; Rasprave Zavoda za geološka i geofizička istraživanja: knj. 15
11.06 €
1250.00 din.

Geneza i stratigrafija kvartarnih sedimenata u slivu Južne i Zapadne Morave
Miloš O. Rakić
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1977; Rasprave Zavoda za geološka i geofizička istraživanja: knj. 18
10.62 €
1200.00 din.

Specijalna mineralogija 1-2
Milan Ilić, Stevan Karamata
Izdavač: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1963;
10.62 €
1200.00 din.

Geofizika na karstu
D. Aranđelović
Izdavač: Zavod za geološka, hidrogeološka, geofizička i geotehnička istraživanja, Beograd 1976; tiraž: 1;
10.62 €
1200.00 din.

Tehnička petrografija
Nenad Bilbija
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1984; tiraž: 500 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Petrološka studija motajičkog granitskog masiva
Drago Varičak
Izdavač: Geološki zavod, Sarajevo 1966; Geološki glasnik: knj. 9
11.06 €
1250.00 din.

Geologija Jugoslavije
M.D. Dimitrijević
Izdavač: Geoinstitut, Barex, Beograd 1995; tiraž: 500 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Ležišta mineralnih sirovina
Slobodan Janković
Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1981;
21.68 €
2450.00 din.

Sedimentologija
Aleksandar Grubić, Jelena Obradović
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1975; tiraž: 1000 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Geologija i metalogenija Kopaonika
grupa autora
Izdavač: Republički društveni fond za geološka istraživanja, Beograd 1995;
12.83 €
1450.00 din.

Geohemija i istraživanje mineralnih sirovina
H.E. Hawkes, J.S. Webb
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1968;
8.41 €
950.00 din.

Petrologija
Walert T. Huang
Izdavač: Savremena administracija, Beograd 1967;
6.64 €
750.00 din.

Petrogeneza
Stevan Karamata
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1967;
8.41 €
950.00 din.

Ekonomska geologija i osnovi ekonomike mineralnih sirovina
Slobodan Janković, Dejan Milovanović
Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1985; tiraž: 1500 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Studija o stanju i pravcima razvoja geoloških istraživanja 1-3
Izdavač: Zavod za geološka, hidrogeološka, geofizička i geotehnička istraživanja, Beograd 1979, 1980;
26.11 €
2950.00 din.

Uputstvo za izradu osnovne geološke karte SFRJ
Izdavač: Savezni geološki zavod, Beograd 1964;
6.64 €
750.00 din.

Geomagnetske metode istraživanja
Dragoljub Stefanović
Izdavač: Zavod za geološka, hidrogeološka, geofizička i geotehnička istraživanja, Beograd 1978;
6.64 €
750.00 din.

Mining
B. Boky
Izdavač: Mir Publishers, Moskva 1967;
26.11 €
2950.00 din.

Geološka terminologija i nomenklatura 1-9
Izdavač: Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1975;
87.61 €
9900.00 din.

Geološka karta SR Srbije
Izdavač: Republički fond za naučni rad SR Srbije, Beograd 1968;
34.96 €
3950.00 din.

Teoretska petrografija za studente prirodnih nauka
V.V. Nikitin
Izdavač: Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1946;
5.75 €
650.00 din.

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
Mihajlo Jeremić
Izdavač: Rudarski fakultet Sarajevskog univerziteta, Tuzla 1964;
8.41 €
950.00 din.

Geomorfologija
Radovan Bošnjak
Izdavač: Naučna knjiga, Zagreb 1954; tiraž: 1500 primeraka;
5.75 €
650.00 din.

Sedimentne teksture u turbiditima
Mara M. Dimitrijević, Bogdan Radošević, et al.
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1967;
4.87 €
550.00 din.

Ekonomska geologija
Slobodan Janković
Izdavač: Rad, Beograd 1960;
5.75 €
650.00 din.

Geološka istraživanja u privrednom i prostornom razvoju Beograda 1-4
grupa autora
Izdavač: Savez inženjera i tehničara Beograda, SIZ za geološka istraživanja na teritoriji grada Beograda, Beograd 1984;
26.11 €
2950.00 din.

Inženjerska geologija
P.N. Panjkov
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1965;
4.87 €
550.00 din.

Ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina
Slobodan Janković, Branimir Vukanjac
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd 1969;
8.41 €
950.00 din.

Majdanpek i okolina - geološki sastav i tektonski odnosi
Kosta V. Petković
Izdavač: Geološki institut Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1933;
14.60 €
1650.00 din.

Zlato i bakar istočne Srbije
Dušan Jovanović
Izdavač: Srpsko društvo za istoriju nauke, Arheološki institut, Beograd 2001; biblioteka PINUS: knj. 2, tiraž: 300 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Opća mineralogija - Specijalna minearologija
Fran Tućan
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1951, 1957;
21.68 €
2450.00 din.

Geologija severozapadne Crne Gore
Zarija Bešić
Izdavač: Naučno društvo NP Crne Gore, Cetinje 1953;
6.64 €
750.00 din.

Medvednica: zagonetno zagrebačko gorje
Milan Herak
Izdavač: Hrvatski geološki institut, Zagreb 2006; tiraž: 600 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Geološki vodič kroz Narodnu republiku Crnu Goru
Zarija M. Bešić
Izdavač: Geološko društvo NR Crne Gore, Titograd 1959;
8.41 €
950.00 din.

Rudna ležišta Srbije
Slobodan R. Janković
Izdavač: Republički društveni fond za geološka istraživanja, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1990;
34.96 €
3950.00 din.

Методика геологического картирования метаморфических комплексов
В.А. Николаева
Izdavač: Государственное научно-техничечкое издательство, Moskva 1957;
11.06 €
1250.00 din.

Geologija za rudare 1-2
B. Milovanović, Milan Ilić
Izdavač: Izdavačko preduzeće saveta za energetiku i ekstrraktivnu industriju vlade FNRJ, Beograd 1950; tiraž: 4000 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Zemlja tektonika, ploča i magmatizma
Dragan Milovanović, Blazo Boev
Izdavač: Nauka, Beograd 2001; tiraž: 1000 primeraka;
12.83 €
1450.00 din.

Inžinjerska geologija
Milan T. Luković
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Franje Baha, Beograd 1933;
6.64 €
750.00 din.

Fenomen krš
Srećko Božićević
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1992;
6.64 €
750.00 din.

Geologija Bosne i Hercegovine
Fridrih Kacer
Izdavač: Direkcija državnih rudarskih preduzeća, Sarajevo 1926;
34.96 €
3950.00 din.

Spomenica Srpskog geološkog društva 1891-1951
Izdavač: Prosveta, Beograd 1951; tiraž: 1000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Monografije Vršačkih planina I
Dragoljub Bugarski, Pavle Tomić
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1985-1988; tiraž: 1000 primeraka;
12.83 €
1450.00 din.

Volcanoes
Maurice Krafft
Izdavač: Thames and Hudson, London 1993;
5.75 €
650.00 din.

Deliblatski pesak - sastav, osobine, problematika
Nikola Pavićević, Petar Stankević
Izdavač: Institut za šumarstvo i drvnu industriju SR Srbije, Beograd 1963;
11.06 €
1250.00 din.

Prilog za geologiju stare Raške
Vlad. K. Petković
Izdavač: Grafički zavod Makarije, Beograd 1927;
6.64 €
750.00 din.

Postanje zemlje i naše domovine
Jovan M. Žujović
Izdavač: Srpska književna zadruga, Beograd 1927; Poučnik: knj. v
6.64 €
750.00 din.

Geologija Slovenije
M.Plenčar, B. Ogorelac, M. Novak
Izdavač: Geološki zavod Slovenije, Ljubljana 2009; tiraž: 1000 primeraka;
17.26 €
1950.00 din.

Lehrbuch der Geologie
Franz von Toula
Izdavač: Alfred Holder, Wien, Leipzig 1918;
11.06 €
1250.00 din.

Osnovi tektonske geologije (tektonika)
Kosta V. Petković
Izdavač: Kreditna i pomoćna zadruga profesorskog društva, Beograd 1938;
10.18 €
1150.00 din.

Minerals in Your Life
Izdavač: EuroGeoSurveys, Bruxells 2014;
5.75 €
650.00 din.

O geologiji, rudarstvu i metalurgiji
Georgii Agricolae
Izdavač: Jugoslovenska inžinjerska Akademija, Beograd 2007; tiraž: 300 primeraka;
14.60 €
1650.00 din.

Topografija
Branko Borčić
Izdavač: Litografsko izdavačko preduzeće, Beograd 1949;
11.06 €
1250.00 din.

Minerali Bosne i Hercegovine
Ljudevit Barić, Fabijan Trubelja
Izdavač: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1979, 1984; tiraž: 1000 primeraka;
17.26 €
1950.00 din.

Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i stare Srbije
Jovan Cvijić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva , Beograd 1996; Jovan Cvijić - Sabrana dela: knj. 12, tiraž: 4000 primeraka;
7.52 €
850.00 din.

Juvelirske mineralne sirovine i njihova nalazišta u Srbiji
Miloje Ilić
Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1998; tiraž: 500 primeraka;
17.26 €
1950.00 din.

Geologija
Petar Radičević, Dvadeset Cvetković
Izdavač: Savez organizacija za naučno-tehničko vaspitanje i obrazovanje, Beograd 1988; biblioteka Nauku i tehniku mladima: knj. 5, tiraž: 5000 primeraka;
3.10 €
350.00 din.

Англо-русский геолого-геофизический словарь
И.К. Купалов-Ярополк, А.С. Пе
Izdavač: Недра, Mostar 1964;
8.41 €
950.00 din.

Минералогический словарь
Г. Штрюбель, З.Х. Циммер
Izdavač: Недра, Mostar 1987;
11.06 €
1250.00 din.

Geologija kvartara
Petar Stevanović, Milun Marović, Vesna Dimitrije
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1992; tiraž: 300 primeraka;
8.41 €
950.00 din.

Немецко-русский гидаотехнический словарь
Л.Б. Бернштейн
Izdavač: Физматгиза, Moskva 1961;
8.41 €
950.00 din.

Словарь по геотехнике
С.Г. Сомервилл, М.А. Пауль
Izdavač: Недра, Leningrad 1986;
6.64 €
750.00 din.

Беседы о геммологии
Спартак Фатыхович Ахметов
Izdavač: Молодая гвардия, Moskva 1989;
4.42 €
500.00 din.

Inženjersko-geološke odlike terena NR Srbije
Milosav Janjić
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd 1982;
6.64 €
750.00 din.

Tumač za listove Bar i Ulcinj
Izdavač: Savezni geološki zavod, Beograd 1978; tiraž: 665 primeraka;
13.27 €
1500.00 din.

Морской горный промысел
С.Ю. Истошин
Izdavač: Наука, Moskva 1981;
3.54 €
400.00 din.

Биокосные системы земли
А.И. Перель
Izdavač: Наука, Moskva 1977;
3.54 €
400.00 din.

I bi svetlost
Tatjana Milić-Babić i dr.
Izdavač: Prirodnjački muzej, Beograd 2010; tiraž: 500 primeraka;
3.54 €
400.00 din.

Очерки по минералогии и геохимии
А.Е. Ферсман
Izdavač: Наука, Moskva 1977; Научно-популярнач серия
5.75 €
650.00 din.

Predznaci potresa
Helmut Tributsch
Izdavač: VPA, Mladost, Zagreb 1979;
3.10 €
350.00 din.

Osnovi geologije II
Predrag Nikolić
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1990; 3. izd.
6.64 €
750.00 din.

Tajanstvenost očiglednog
Energij Aleksejevič Novikov
Izdavač: Savez inžinjera i tehničara Jugoslavije, Beograd 2002;
Obavesti me!
Među mineranila i stijenama
Fran Tućan
Izdavač: Zadruga profesorskog društva, Beograd 1934; biblioteka Luča: knj. 13
6.64 €
750.00 din.

Nemirna zemlja - geologija za svakog
Brana Milovanović
Izdavač: Novo pokolenje, Beograd 1952;
Obavesti me!
Ležišta metaličnih mineralnih sirovina
Slobodan Janković
Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet, Rudarski institut, Beograd 1967; tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Geologija ugljeva
Živojin Đorđević
Izdavač: Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Savezni geološki zavod, Beograd 1965; biblioteka Geologija kaustobiolota: knj. 3, 4
Obavesti me!
Eksploatacija, ispitivanje, primena arhitektonskog kamena
Mirko Maksimović
Sa posvetom autora
Izdavač: Contractor d.o.o., Beograd 2006; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Vode u kršu slivova Neretve i Cetine
Ivan Slišković
Izdavač: Hrvatski geološki institut, Zagreb 2014; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
British and European Fossils
H. Gee, C. fitzsimons, S. McCormick
Izdavač: Flame Tree Publishing, London 2008; Identification Guides
Obavesti me!
British and European Rocks and Minerals
E. Fejer, S. Frampton, C. Fitzsimons
Izdavač: Flame Tree Publishing, London 2007; Identification Guides
Obavesti me!
Stratigrafski pregled geoloških formacija u Bosni i Hercegovini
Momčilo Milojković
Izdavač: Geološki zavod, Sarajevo 1929; Povremena izdanja Geološkog zavoda Sarajevu: sv. 2
Obavesti me!
Geologija
Jovan M. Žujović, Vladimir K. Petković
Izdavač: Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd 1923;
Obavesti me!
Sedimentne stijene
Josip Tišljar
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1994; Udžbenici sveučilišta u Zagrebu
Obavesti me!
Geoznanstveni pojmovnik i stratigrafija
Boris Vrbanac
Izdavač: Izdanje autora, Karlovac 2015;
Obavesti me!
Osnovi petrografije sa kratkim prikazom minerala koji izgrađuju stene
Stojan I. Pavlović, Kosta V. Petković
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1948;
Obavesti me!
Zapisi iz geološke istorije
Nikola K. Pantić
Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2002; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Geološko kartiranje
Bran. Milovanović, M. Dimitrijević
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1953;
Obavesti me!
Ogled zapažanja o otocima Cresu i Lošinju
Alberto Fortis
Izdavač: Književni krug, Split 2014; biblioteka Varia: knj. 16
Obavesti me!
Geokemija
Esad Prohić
Sa posvetom autora
Izdavač: Targa, Zagreb 1998; biblioteka Udžbenici iz geoznanosti : knj. 1
Obavesti me!
Geološko blago srpske zemlje
Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet, SANU, Beograd 2014; Galerija nauke i tehnike SANU: br. 17, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Glacijacija na balkanskim planinama
Jovan Cvijić
Izdavač: SANU, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1994; Jovan Cvijić - Sabrana dela: knj. 10
Obavesti me!
Geomorfologija 2
Jovan Cvijić
Izdavač: Grupa izdavača, Beograd 1996; Jovan Cvijić - Sabrana dela: knj. 11
Obavesti me!
Minerali Trepče
Aleksandar Luković
Izdavač: Prirodnjački muzej, Beograd 2013; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
In Search of Opal
Archie Kalokerinos
Izdavač: Ure Smith Pty Ltd, London 1967;
Obavesti me!
Plemeniti minerali i drago kamenje
S. Urošević
Izdavač: Srpska književna zadruga, Beograd 1925; Poučnik
Obavesti me!
The Face of the Deep
Bruce C. Heezen, Charles D. Hollister
Izdavač: Oxford University Press, New York 1972;
Obavesti me!
Minerals and Man
Cornelius S. Hurlbut
Izdavač: Random House, New York 1970;
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 12 / 24 / 60 / 120
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com