Katalog knjiga

Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
Lingvistički ogledi
Milka Ivić
Izdavač: Prosveta, Beograd 1983; Biblioteka XX vek: br. 61
2.65 €
300.00 din.

Kolebanja u normi srpskog jezika
Branislav Ostojić
Izdavač: Unireks, Podgorica 1996; biblioteka Udžbenici, tiraž: 500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Iz života naših reči
Asim Peco
Izdavač: Prosveta, Beograd 1996; tiraž: 500 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Pravci u lingvistici
Milka Ivić
Izdavač: Slovograf, Beograd 1994; Biblioteka XX vek, 7. izd., tiraž: 1000 primeraka;
4.42 €
500.00 din.

Слово и грамматические законы языка
Н.Ю. Шведова, В.В. Лопатин
Izdavač: Наука, Moskva 1989;
5.31 €
600.00 din.

Лингвострановедческая теория слова
Верещагин, Костомар
Izdavač: Русский Язык, Moskva 1980;
5.75 €
650.00 din.

Reči su oruđa
Ivana Klajn
Izdavač: NIN, Beograd 2004; Edicija NIN, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Lingvistika i poetika prevođenja
Radmilo Marojević
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1989; tiraž: 200 primeraka;
Obavesti me!
O rečima - Kognitivni, gramatički i kulturološki aspekti srpske leksike
Milka Ivić
Izdavač: Biblioteka XX vek, Beograd 2005; Biblioteka XX vek: knj. 151, tiraž: 750 primeraka;
Obavesti me!
Smrt jezika
Dejvid Kristal
Izdavač: Biblioteka XX vek, Knjižara Krug, Beograd 2003; Biblioteka XX vek: knj. 135
Obavesti me!
Mit i jezik
Albert Kuk
Izdavač: Rad, Beograd 1986; tiraž: 2000 primeraka;
6.64 €
750.00 din.

Srpski dijalektološki zbornik XXXIV - Rasprave i građa
Izdavač: SANU i Institut za Srpskohrvatski jezik, Beograd 1988;
Obavesti me!
Enciklopedijski rečnik - Nauka o jeziku 1
Osvald Dikro, Cvetan Todorov
Izdavač: Prosveta, Beograd 1987; Biblioteka XX vek: knj. 65, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Govorna kultura - Umetnost govora
Obrad Nedović
Izdavač: Umetnička akademija, Beograd 1973;
Obavesti me!
Lingvistika o čoveku
Ranko Bugarski
Izdavač: Prosveta, Beograd 1983; Biblioteka XX vek: knj. 20, 2. dopunjeno izd.
Obavesti me!
Cτοιχεία ελληνικά - osnovi grčke glotologije
MIlan Budimir, Ljiljana Crepajac
Izdavač: Naučna knjigačna , Beograd 1965;
Obavesti me!
Jezik i kultura
Ranko Bugarski
Izdavač: Biblioteka XX vek, Knjižara Krug, Beograd 2005; Biblioteka XX vek: knj. 147, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Simbolizam i tumačenje
Cvetan Todorov
Izdavač: Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad 1986; biblioteka Svetovi, tiraž: 1500 primeraka;
Obavesti me!
Ime moje i tvoje
Ivan Klajn, Milan Šipka
Izdavač: Prometej, Novi Sad 2011; Edicija Popularna lingvistika: knj. 6
Obavesti me!
Red reči
Milka Ivić
Izdavač: XX vek, Beograd 2002; Biblioteka XX vek: knj. 130, tiraž: 750 primeraka;
Obavesti me!
Русская морфология
Н.А. Янко-Триницкая
Izdavač: Русский Язык, Moskva 1989;
Obavesti me!
Srpski filološki program
Petar Milosavljević
Izdavač: Trebnik, Beograd 2000 ; Petar Milosavljević - Izabrana dela, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Uvod u srbistiku
Petar Milosavljević
Izdavač: Trebnik, Beograd 2003; Petar Milosavljević - Izabrana dela, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Zbornik šeste jugoslovenske onomastičke konferencije
Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 1987; Odeljenje književnosti i jezika: knj. 7
Obavesti me!
Nova lica jezika
Ranko Bugarski
Izdavač: Biblioteka XX vek, Beograd 2002; Biblioteka XX vek: knj. 128
Obavesti me!
Značenje igre riječima
Zdenko Škreb
Izdavač: Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti, Zagreb 1949;
Obavesti me!
The story of Decipherment from Egyptian hieroglyphic to Linear B
Maurice Pope
Izdavač: Thames and Hudson, London 1975; The World of Archaeology
Obavesti me!
Kako delovati rečima
DŽ.L. Ostin
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1994; biblioteka Korist i razonoda
Obavesti me!
Rečnik govora Južne Srbije
Momčilo Zlatanović
Izdavač: Učiteljski fakultet, Vranje 1998;
Obavesti me!
Prezimena su čuvari našeg jezika
Zagorka Vavić Gros
Izdavač: Prometej, Novi Sad 2011; Edicija Popularna lingvistika: knj. 5, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika
Asim Peco
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1971; biblioteka Univerzitetski udžbenici
Obavesti me!
Проблемы теории морфологических моделей
Т.В. Булыгина
Izdavač: Наука, Moskva 1977;
Obavesti me!
Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne (I dio: uvod i fonetika)
Asim Peco
Sa posvetom autora
Izdavač: Institut za jezik i književnost, Sarajevo 1975; Odjeljenje za jezik: knj. 1
Obavesti me!
Rat za srpski jezik i pravopis
Đuro Daničić
Izdavač: Privredna knjiga, Gornji Milanovac 1984; biblioteka Koreni, fototipsko izd. iz 1847., tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Turcizmi u srpskom i prizrenskom govoru - Na materijalu iz rukopisne zbirke reči Dimitrija Čemerkića
Snežana Petrović
Izdavač: SANU, Beograd 2012; Institut za srpski jezik: knj. 16, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Структура на старобългарското сложно съчинено изречение
Екатарина Дограмаджиева
Izdavač: Българска академия на науките, Sofija 1968;
Obavesti me!
Словообразование и синтаксис
Е.Л. Гинзбург
Izdavač: Наука, Moskva 1979;
Obavesti me!
S jezika na jezik - Sociolingvistički ogledi II
Branislav Brborić
Izdavač: Centar za primenjenu lingvistiku, Prometej, Beograd, Novi Sad 2001;
3.10 €
350.00 din.

Arheografski prilozi 9
grupa autora
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1987; Arheografsko odeljenje, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Качественность, Количественность
grupa autora
Izdavač: Наука, Sankt-Peterburg 1996; Теория Функциональной грамматики
Obavesti me!
Srpski jezik između istine i obmane
Jelica Stojanović, Draga Bojović
Sa posvetom autora
Izdavač: Jasen, Beograd 2006; biblioteka Znakovi, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Jezična politika
Dubravko Škiljan
Izdavač: Naprijed, Zagreb 1988; biblioteka Naprijed, tiraž: 4000 primeraka;
Obavesti me!
Jezik i njegova struktura
Midhat Riđanović
Izdavač: Izdanje autora, Sarajevo 1988;
Obavesti me!
S rečima i rečnikom
Milica Radović-Tešić
Izdavač: Učiteljski fakultet, Beograd 2009; edicija Studije: knj. 2, tiraž: 400 primeraka;
Obavesti me!
Hidronomski sistem sliva Južne Morave
Zvezdana Pavlović
Izdavač: SANU, Beograd 1994; Biblioteka južnoslovenskog filologa: knj. 10, tiraž: 600 primeraka;
Obavesti me!
Govor okoline Kolašina
Mato Pižurica
Sa posvetom autora
Izdavač: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Titograd 1981; Odjeljenje umjetnosti: knj. 2, tiraž: 1000 primeraka;
11.06 €
1250.00 din.

Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne (II dio: Akcenat, Oblici, Tekstovi)
Asim Peco
Sa posvetom autora
Izdavač: Institut za jezik i književnost, Sarajevo 1982; Odjeljenje za jezik
Obavesti me!
Srbističke teme
Miloš Kovačević
Izdavač: Filum, Kragujevac 2007; biblioteka Laokoon, tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Govor Paštrovića
Miodrag Jovanović
Izdavač: Univerzitet Crne Gore, Podgorica 2005;
Obavesti me!
Srpski jezik i njegov razvoj
Slavko Vukomanović
Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd 2006; biblioteka Az: knj. 4, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Pastirska terminologija Pećkog Podgora
Golub M. Jašović
Sa posvetom autora
Izdavač: Dom kulture Sveti Sava, JP Stari Kolašin, Narodna i univerzizetska biblioteka, Istok, Zubin Potok, Priština 1997; biblioteka Jezik i zavičaj: knj. 1, tiraž: 555 primeraka;
Obavesti me!
Jezik i odgovornost
Noam Čomski
Izdavač: Gradina, Niš 1994; Biblioteka Giordano Bruno
Obavesti me!
Teorija jezika u kontaktu - Uvod u lingvistiku jezičkih dodira
Rudolf Filipović
Izdavač: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, Zagreb 1986; Razred za filološke znanosti: knj. 59, tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Aktuelna pitanja naše jezičke kulture
grupa autora
 
Izdavač: Prosvetni pregled, Beograd 1983;
Obavesti me!
Odabrani članci i rasprave
Radosav Bošković
Izdavač: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Titograd 1978; biblioteka Posebni radovi: knj. 1
Obavesti me!
Jezik Andrije Zmajevića
Mato Pižurica
Sa posvetom autora
Izdavač: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Titograd 1989; Odjeljenje umjetnosti: knj. 22
Obavesti me!
Leksikologija srpskog jezika
Rajna Dragićević
Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd 2007;
Obavesti me!
Srpsko jezičko nasleđe na multikulturnom prostoru Banata - Međunarodni naučni skup
priredio Mihaj N. Radan
Izdavač: Savez Srba u Rumuniji, Temišvar 2013; biblioteka Naučna literatura: knj. 16
Obavesti me!
Paleografski opis i pravopis Dečanskih hrisovulja
Pavle Ivić, Vera Jerković
Izdavač: Filozofski fakultet, Novi Sad 1982;
6.64 €
750.00 din.

Paleografska i jezička ispitivanja o Čajničkom jevanđelju
Vera Jerković
Izdavač: Matica srpska, Novi Sad 1975; Matica srpska - Odeljenje za književnost i jezik
6.64 €
750.00 din.

Bušenje jezika
Ivan Klajn
Izdavač: Prometej, Novi Sad 2012; Lingvističke edicije: knj. 7
Obavesti me!
Srpski jezik u vrtlogu politike
Miloš Kovačević, Mihailo Šćepanović
Izdavač: Izdavački centar Matice srpske, Nikšić 2011; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
O pismenima
Izdavač: Knjižara Slavija, Novi Sad 1925; Miniaturna biblioteka: knj. 59
Obavesti me!
Chomsky
John Lyons
Izdavač: Fontana, Collins, London 1973;
Obavesti me!
Stilistika srpskohrvatskog književnog jezika
Milorad Ćoraac
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd 1974;
Obavesti me!
Najezda stranih reči na srpski jezik
Mile Nedić
Izdavač: NOLIT, Beograd 2000; biblioteka Zaveštanja
Obavesti me!
Jezik i društvena istorija
Miroslav Jovanović
Izdavač: Stubovi kulture, Beograd 2002; Biblioteka Minut: knj. 81
Obavesti me!
Predavanja iz slovenske filologije
Đura Daničić
Izdavač: Međunarodni slavistički centar, Beograd 1975; fototipsko izd., tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Srpski dijalekti i njihova klasifikacija
Pavle Ivić
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2009; biblioteka Elementi: knj. 81
Obavesti me!
Planiranje jezika i drugi spisi
Milorad Radovanović
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2004; biblioteka Elementi: knj. 56
Obavesti me!
Umjetnost prevođenja
Jirži Levi
Izdavač: Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1982; biblioteka Lingvistika - poetika: knj. 8, tiraž: 2000 primeraka;
Obavesti me!
Rat među jezicima
Luj-Žan Kalve
Izdavač: Biblioteka XX vek, Beograd 1995; Biblioteka XX vek: knj. 84
Obavesti me!
Istorija lingvistike
Žorž Munen
Izdavač: Biblioteka XX vek, Beograd 1996; Biblioteka XX vek: knj. 85
Obavesti me!
Metafore u mišljenju i jeziku
Duška Klikovac
Izdavač: Biblioteka XX vek, Beograd 2004; Biblioteka XX vek: knj. 139, tiraž: 600 primeraka;
Obavesti me!
O zelenom konju - Novi lingvistički ogledi
Milka Ivić
Izdavač: Slovograf, Beograd 1995; Biblioteka XX vek: knj. 82
Obavesti me!
Uvod u fazi lingvistiku
Milorad Radovanović
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2009; biblioteka Elementi: knj. 82
Obavesti me!
Do Vuka i od Vuka
Asim Peco
Izdavač: Univerzitetska riječ, Nikšić 1990; biblioteka Istraživanja
Obavesti me!
Pismo
Ranko Bugarski
Izdavač: Čigoja, Beograd 1997; Sabrana dela / Ranko Bugarski : knj. 10
Obavesti me!
Semantika i tekstlingvistika
Vesna Polovina
Izdavač: Čigoja, Beograd 1999; tiraž: 200 primeraka;
Obavesti me!
O imenima - Članci i rasprave
Radojica Jovićević
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1995; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Istorijska fonologija slovenskih jezika
Lili Laškova
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 2010; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Azbučni pokazatelj reči u spisima Svetoga Save - Arheografski prilozi 2
Đorđe Trifunović, Tomislav Jovanović, et al.
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije, Beograd 1980; tiraž: 300 primeraka;
Obavesti me!
Ikavskoštakavski govori zapadne Hercegovine
Asim Peco
Izdavač: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986; Odjeljenje društvenih nauka: knj. 35, tiraž: 600 primeraka;
Obavesti me!
Prilozi za kognitivnu lingvistiku
Vesna Polovina
Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 1996; tiraž: 200 primeraka;
Obavesti me!
Tragom jezika hrvatskih glagoljaša
Stjepan Damjanović
Izdavač: Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1984; Znanstvena biblioteka hrvatskog filološkog društva: knj. 15, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Predavanja iz istorije jezika
zbornik radova
Izdavač: Filozofski fakultet, Novi Sad 2004; biblioteka Lingvističke sveske: knj. 4, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Osnovi teorije funkcionalnih stilova
Radoje Simić, Jelena Jovanović
Izdavač: Filološki fakultet, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika, Beograd 2002; Mala lingvistička biblioteka: knj. 5, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Jezički sistem i poetska gramatika
Dušan Jović
Izdavač: BIGZ, Jedinstvo, Beograd 1985; biblioteka Nove knjige domaćih pisaca: knj. 5, tiraž: 1000 primeraka;
Obavesti me!
Jezik i prostor
Predrag Piper
Izdavač: Biblioteka XX vek, Beograd 1997; Biblioteka XX vek: knj. 91, tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
Sociolingvistika
Milorad Radovanović
Izdavač: BIGZ, Beograd 1979; Biblioteka XX vek: knj. 35, tiraž: 3000 primeraka;
Obavesti me!
Evropa u jeziku
Ranko Bugarski
Izdavač: Biblioteka XX vek, Beograd 2009; Biblioteka XX vek: knj. 176
Obavesti me!
Generativna i leksička fonologija
Milan Mihaljević
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb 1991;
Obavesti me!
U odbranu jezika srpskog
Miloš Kovačević
Izdavač: Trebnik, Beograd 1997; tiraž: 500 primeraka;
Obavesti me!
O jeziku Vukovom i vukovskom
Milka Ivić
Izdavač: Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1990; Edicija Novi Sad: knj. 192
Obavesti me!
 
Knjiga po strani: 10 / 20 / 50 / 100
 
 

Kategorije knjiga


Knjige na stranim jezicima


Posebni primerci


Detaljna pretraga

Izdavač:
Edicija/biblioteka:
Još opcija...
facebook
Copyright © 2009. kucazasunce.com
+381 11 2189262 | +381 63 316324
kucazasunce@gmail.com